Estatuts

TÍTOL 1 – NATURALESA I DOMICILI DE LA CONFRARIA.

 • ARTICLE 1. – NATURA. La confraria de Jesús de Natzaret és una associació privada de fidels (amb personalitat jurídica) constituïda a la Diòcesi de Menorca, a la Parròquia de Sant Francesc d’Assís de Ciutadella, a l’empar del que estableix el vigent Codi de Dret Canònic. La Confraria es regirà pels presents estatuts i per les disposicions del Dret Canònic vigent que li siguin aplicables.
 • ARTICLE 2. – DOMICILI SOCIAL. La Confraria té el seu domicili a la Parròquia de Sant Francesc d’Assís de Ciutadella de Menorca.

TITOL 2 – FINALITATS.

 • ARTICLE 3. – FINALITAT. La Confraria de Jesús de Natzaret es proposa les següents finalitats: el foment de la pietat, promoure al Culte diví, la formació cristiana i l’exercici de la caritat fraterna.
 • ARTICLE 4. – Per aconseguir aquestes finalitats, la Confraria organitzarà per si mateixa o convidarà els seus membres a participar en xerrades i / o catequesi d’adults, organitzades en l’àmbit parroquial, arxiprestal o diocesà sent urgent la necessitat d’assistir. Com també animarà els confrares a comprometre en tasques de servei als germans, ja sigui formant part d’institucions eclesiàstiques de servei als germans, o bé en institucions o associacions públiques o privades que tinguin aquest mateix objectiu.

TITOL 3 – MENBRES DE LA CONFRARIA.

 • ARTICLE 5 .- INGRÉS. Per poder ingressar a la Confraria aquelles persones que reuneixen les condicions exigides pel dret comú, accepten els presents estatuts i l´esperit de la Confraria. Per ésser membre de la Confraria s´haurà de sol·licitar a la junta Directiva, mitjançant la presentació o aval d´un altre confrare. La junta s´haurà de pronuncia sobre l´accepteció del nou confrare. Aprovat l´ingrés, aquest comprarà l´hàbit de confrare, que té aquestes característiques: Túnica blanca amb botons forrats de vellut morat, caperutxa forrada de vellut morat en forma de museta, mostren en aquesta i sobre el pit, l´emblema de la Passió: claus i corona d´espines que sobresurten, brodats en color, sobre fons blanc retallat en forma de creu, cingol de corda morada, guants blancs de fil i sabates negres, per la secció de portadors, i túnica negra i caperutxa negra acabada en forma de museta (sense cartró), cinturó de bargalló, guants negres i espardenyes catalanes blanques amb cintes negres, per la secció de penitents. L´hàbit dels confrares morts passarà als seus descendents, que podran formar part de la Confraria, si així ho sol·liciten. Si no hi ha descendents, els familiars podran cedir l´habit, a petició de la Junta Directiva, perquè se´n pugui aprofitar algú que vulgui ser confrare i no tengui mitjans per comprar-lo.
 • ARTICLE 6 .- DRETS I OBLIGACIONS. Tots els confrares tenen els mateixos drets i obligacions (no hi ha distinció de classes). Els confrares tenen els següents drets i obligacions: 1) Participar amb veu i vot a la Junta General, 2) Tenir vot actiu i passiu pels càrrecs dirigents, 3) Acceptar el que es disposa en aquests estatuts i les decisions valides de la Junta General i de la Junta Directiva, 4) Participar activament en les activitats de la Confraria de cara a aconseguir les finalitats estatutàries de la mateixa i 5) Contribuïr amb la quota que s´estipuli en Junta General.
 • ARTICLE 7 .- Els menors, fills de confrares o altres que siguin apadrinats per un confrare adult, podran ser aspirants a confrares i vestir el mateix hàbit que els adults, però no tindran dret a veu i vot fins la majoria d´edat canònica en que podran ser acceptats com a confrares de ple dret, si expressament ho sol·liciten i la Junta Directiva, d´acord amb el seu comportament, ho aprova.
 • ARTICLE 8 .- BAIXES. Els membres de la Confraria seran baixa per decisió pròpia i també per l´establert en el Dret Canònic vigent i per l´incompliment reiterat i no justificat de les seves obligacions. En aquests casos la Junta Directiva escoltarà primer el confrare interessat.

TÍTOL 4 – GOVERN DE LA CONFRARIA.

 • ARTICLE 9 .- JUNTA GENERAL. LA Junta General està integrada per tots els membres de la Confraria i es l´órgan suprem de govern de la mateixa.
 • ARTICLE 10 .- COMPETÈNCIES. LA Junta General, presidida pel Germà Major de la Confraria, té les següents competències: aprovar la memòria anual de les activitats de la Confraria, així com el pla de futures actuacions; aprovar l´estat de comptes de l´exercici econòmic anual i el pressupost ordinari i extraordinari (si n’hi hagués); elegir el Germà Major i els membres de la Junta Directiva; fixar la quantitat de la quota ordinària i extraordinària que han de satisfer els confrares; aprovar les modificacions dels estatuts i acordar l´extinció de la Confraria; i també aprovar les disposicions de règim intern que es creguin oportunes.
 • ARTICLE 11 .- CONVOCATÒRIA. LA Junta Directiva ordinària es celebrarà anualment i serà convocada pel Germà Major amb 15 díes d´antelació, mitjançant convocatòria per escrit que el secretari dirigirà a cada un dels confrares, al seu propi domicili. A la convocatòria, constarà dia, hora i lloc de la reunió i l´ordre del dia de la mateixa.
 • ARTICLE 12 .- JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA. EL Germà Major, a iniciativa pròpia o a petició de la Junta Directiva o d´una quinta part dels Confrares, podrà convocar una Junta General Extraordinària, assenyalant l´orde del dia de la mateixa.
 • ARTICLE 13 .- JUNTA DIRECTIVA. La Junta Directiva és l´òrgan executiu de la Confraria que esta integrada pel Germà Major, Secretari, Tresorer, Consiliari i no mes de cinc vocals. Els membres d´aquesta Junta Directiva, excepte el Consiliari, són elegits per un termini de 4 anys i es renovaran per meitats, podent
 • ser reelegits.
 • ARTICLE 14 .- COMPETÈNCIES. LES Competències de la Junta Directiva són: executar els acords vàlids de la Junta General, aprovar l´estat de comptes de l´exercici econòmic i aprovar el pressupost anual ordinari, preparat pel tresorer, abans de ser presentat a la Junta General, preparar l´ordre del dia de la Junta General, admetre els nous membres de la Confraria, i decidir la baixa dels membres, d´acord amb l´article 6 d´aquests estatuts.
 • ARTICLE 15 .- REUNIONS. La Junta Directiva celebrarà almanco tres reunions a l´any. A més es podrà reunir sempre que la convoqui el Germà Major o ho demani un terç de la mateixa. La manera de celebrar i convocar les reunions ho establirà la mateixa Junta Directiva.
 • ARTICLE 16 .- EL GERMÀ MAJOR O PRESIDENT. El Germà Major o president de la Confraria, ostenta la representació de la mateixa, i te les següents funcions: 1) Presidir i dirigir la Junta General i les reunions de la Junta directiva. 2) Manar la convocatòria i assenyalar l´ordre del dia en les reunions d´aquests òrgans. 3) Dirigir les votacions i alçar les sessions. 4) Comunicar a l´ordinari diocesà, els membres elegits per a formar part de la Junta Directiva, així com l´estat anual de comptes, el canvi de domicili social, les modificacions dels estatuts i l´exteincio de la Confraria. 5) Formar part del Consell Parroquial de la Parròquia de Sant Francesc d´Assís. El Germà Major haurà de ser confirmat pel Bisbe Diocesà.
 • ARTICLE 17 .- GERMA SEGON O VICEPRESIDENT. Si es nomena Germà Segon o Vicepresident, perquè es creu oportú, aquest substituirà el Germà Major o President en totes les funcions quan aquest no pugui actuar. La seva elecció també ha de ser confirmada pel Bisbe Diocesà.
 • ARTICLE 18 .- SEGRETARI. El secretari de la Confraria, que ho serà també de la Junta Directiva, té les següents funcions: 1) Trametre, per ordre del Germà Major, les convocatòries de la Junta General i de la Junta Directiva. 2) Alçar acta de les reunions on figurin els temes tractats i els acords presos. 3) Procurar que es duguin a terme els acords presos. 4) Dur el registre d´altes i baixes de la Confraria. 5) Certificar documents de la Confraria amb el vist i plau del Germà Major. 6) Tenir cura de l´Arxiu de la Confraria.
 • ARTICLE 19 .- TRESORER. El tresorer de la Confraria tindrà les següents funcions: 1) Recaptar dels Confrares la quota fixada segons els estatuts. 2) Dur i presentar l´estat de comptes de l´exercici econòmic i el pressupost ordinari i extraordinari de la Confraria. 3) Administrar els bens de la Confraria d´acord amb el que s´hagi decidit en Junta General i lo establert en el dret comú.
 • ARTICLE 20 .- VOCALS. Als Vocals se’ls assignarà la tasca que la Junta Directiva cregui convenient pel normal desenvolupament de la Confraria.
 • ARTICLE 21 .- CONSILIARI. El Consiliari serà el Rector de la Parròquia de la Parròquia de Sant Francesc d´Assís de Ciutadella o el qui aquest, d´acord amb l´ordinari, nomeni. En el cas que no sigui el Rector, serà nomenat per quatre anys renovables. El Consiliari assistirà a les reunions de la Junta General i Directiva amb veu i vot. La seva funció fonamental és l´animacio espiritual dels confrares, l´orientacio pastoral de les decisions, contribuir a que aquests mantinguin la naturalesa i finalitats eclesials, fomentant la participació de la mateixa als plans pastorals parroquials i diocesans d´acord amb les finalitats de la Confraria.

TITOL 5 – REUNIONS I ACORDS DE LA CONFRARIA.

 • ARTICLE 22 .- REUNIONS I ACORDS DE LA CONFRARIA. La Junta General quedarà constituïda en primera convocatòria amb la presència de la majoria absoluta dels convocats i en segona convocatòria amb els presents.
 • ARTICLE 23 .- ACORDS. Es consideraràn vàlids aquells acords que hagin obtingut la majoria absoluta de vots en les dues primeres votacions i en el cas de
 • l´eleccio dels membres de la Junta Directiva en la tercera votació per majoria
 • relativa.

TITOL 6 – FACULTATS DE L´AUTORITAT ECLESIÀSTICA.

 • ARTICLE 24 .- EL BISBE DIOCESÀ. Correspon al Bisbe Diocesà: 1) El dret de visita i inspecció de totes les activitats de la Confraria. 2) L´aprovacio dels comptes anuals de la Confraria, com també la facultat d´exigir, en qualsevol moment, lliurament detallat dels comptes. 3) Reconeixement dels Estatuts. 5) La dissolució de la Confraria d´acord amb el Dret, i 6) Les altres facultats que el Dret Canònic li atribueix.

TITOL 7 – MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS I DISSOLUCIÓ DE LA CONFRARIA.

 • ARTICLE 25 .- MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS. La modificació dels estatuts s´haurà d´aprovar per la Junta General en una reunió extraordinària amb aquest punt únic de l´ordre del dia en una única votació valida amb la majoria dels 2/3 dels vots. Les modificacions, una vegada aprovades per la Junta General, necessitaran L´aprovacio del Bisbe Diocesà per entrar en vigor.
 • ARTICLE 26 .- EXTINCIÓ I DISSOLUCIÓ. La Confraria podrà extingir-se per decisió de la Junta General extraordinària presa en una única votació valida amb la majoria dels 2/3 dels vots. Podrà ser suprimida pal Bisbe Diocesà si l´activitat de la Confraria ocasiona greu perjudici a la doctrina o disciplina eclesiàstica, o provoques escàndol als fels, tal com esta establert en el Dret.
 • ARTICLE 27 .- DESTÍ DELS BÉNS. En cas d´extincio o supressió de la Confraria, els bens de la mateixa, seran entregats per la Junta Directiva a institucions eclesials benèfiques de la Diòcesi d´acord amb el que determini la
 • Junta General extraordinària de dissolució.